Obchodní podmínky

Podmínky účasti na akcích Lucie Loona

Přihlášení a registrace

Přihláška na akci se podává prostřednictvím online formuláře umístěného na www.lucieloona.cz

Po odeslání webové přihlášky na akci se účastnici/účastníkovi automaticky zobrazí na stránce potvrzení registrace na danou akci. U workshopů a seminářů jsou po uhrazení zálohy zaslány bližší informace a instrukce k semináři zhruba 7 dní před. V případě večerních akcí nejsou zasílány žádné instrukce.

Účastnice/účastník tímto bere na vědomí, že akce jsou kapacitně omezeny; nicméně, online formulář umožní účastnici/účastníkovi podat přihlášku i na akci, jehož kapacita již byla vyčerpána. Po podání své přihlášky je však účastnice/účastník zařazen/a na seznam náhradníků, přičemž je o této skutečnosti informován/a emailem.
V případě, že účastnice/účastník omluví svoji účast na akci, písemně emailem na lucie@loona.cz či 10 dní před začátkem akce nebo neuhradí v uvedené lhůtě zálohu na akci, uvolňuje se místo této účastnice/účastníka, přičemž je toto uvolněné místo nabídnuto náhradnici/kovi prioritně podle doby podání její/jeho přihlášky. O uvolnění místa na akci je náhradník/náhradnice informován/a emailem.

Platby za akce pro veřejnost a rezervace

Platba za seminář/ akci probíhá zasláním zálohy- výše zálohy je uvedena v aktuální anotaci semináře/ akce, na podnikatelský účet Mbank: 670100 - 2211770856/6210 s uvedením svého jména, názvu akce a datumu jeho konání ve zprávě pro příjemce.
Účastnice/účastník na místě hradí zbývající část ceny akce/semináře.
Účastnice/účastník svou platbou zálohy si rezervuje své místo a závazně tak potvrzuje tím svou účast.

Storno podmínky

V případě zrušení své účasti maximálně 10 dní do akce, na kterou se účastník/ice přihlásil/a je účtován storno poplatek 10% z poslané zálohy a zbývající část je zaslána do 30 ti dní zpět na účet účastníka/ice.
Záloha je nevratná a je tak storno poplatkem při zrušení rezervace své účasti na akci/semináři a to bez ohledu na důvody zrušení nejpozději 9 dní před rezervovanou akcí. V případě nemoci, doložené lékařským oznámením, je záloha účastnici/účastníkovi poslána zpět a je účtován storno poplatek, který činí 10% z poslané zálohy. Zbývající část zálohy je do 30 dní vrácena účastníkovi/ci zpět. Nebo, 50% zálohy lze převézt na účast v jiném semináři pořádaným Lucie Kupcové (Loona).

Storno poplatek se neúčtuje v případě, že účastnice/účastník najde sám za sebe náhradníka/nici.
Účastnice/účastník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Lucie Kupcová (Loona) si vyhrazuje možnost z organizačních a provozních či jiných závažných důvodů kdykoli změnit místo, den konání či cenu semináře nebo seminář zrušit.
Registrované účastnice/účastníci v tomto případě budou obeslané emailem, dle potřeby kontaktované telefonicky, přičemž s těmito účastníky/emi bude domluveno, zda využijí jiný termín, jiný seminář, nebo zda využijí možnosti vrácení své platby do 30-ti dnů.

Převzetí vlastní odpovědnosti

Účastnice/účastník se zúčastňuje dobrovolně a na vlastní odpovědnost.
Účastnice/účastník po celou dobu trvání akce/ semináře nese za sebe a své jednání plnou zodpovědnost.
Je -li účastnice těhotná - v raném stadiu těhotenství, zavazuje se před začátkem semináře/workshopu o této skutečnosti lektorku informovat, aby Lucie Loona případně nabídla jiné techniky vhodné jejímu stavu.
Je- li účastnice/účastník v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byla, zavazuje se před přihlášením na seminář o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku a spolu s ní rozhodnout o své účasti na semináři/workshopu.
Účastník/účastnice si je vědom/a, že v průběhu semináře/workshopu může být vystaven/a fyzickému, citovému a psychickému zatížení.
Bere na vědomí, že seminář není lékařskou či psychoterapeutickou péčí a že se jej účastní na své vlastní riziko a odpovědnost. Semináře Lucie Kupcové, Loona jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie.
Účastnice/ účastník bere na vědomí, že pokyny v průběhu semináře jsou pro účastnici//účastníka pouze návrhy, kterými se účastnice/účastník řídí dle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost.
Účastnice /účastník prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produktů, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky na průběh semináře či není jinak vážně zdravotně indisponován/a.
Účastnice/ účastník bere na vědomí, že lektorka je na základě vlastního uvážení oprávněna ukončit účast jakékoliv účastnice/účastníka na semináři/workshopu. V takovém případě bude platba za seminář navrácena. Rozhodne-li se účastnice /účastník v průběhu workshopu/semináře přerušit svoji účast z jakéhokoliv důvodu, platba za akci, workshop, seminář se nevrací.

Ochrana a souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s případným pořízením obrazového záznamu semináře pro referenční účely lektora. Zároveň se zavazuji, nepořizovat na semináři, workshopu žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů (Zásady zpracování os. údajů) poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze nebo odvoláním, která je ve vlastnictví Lucie Kupcové, Loona (IČO 72768541 ) a které budou použité výhradně na rozesílání pozvánek, novinek projektu Loona.
Odběr těchto pozvánek, novinek a vyřazení mých osobních a kontaktních údajů z databáze vlastníka  Lucie Kupcové (Loona) lze kdykoliv odvolat písemně na emailové adrese lucie@loona.cz. Následně budou vyřazené všechny údaje účastnice/účastníka z databáze vlastníka Lucie Kupcové, Loona do 30 dní ode dne, kdy odvolání souhlasu je doručeno vlastníkovi databáze.
Vlastník databáze je povinen zajistit, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro vlastní marketingové účely a vyloučit předání těchto údajů třetí osobě bez písemného souhlasu účastnice.

Potvrzuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné.

Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna/schopen za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá/lý k právním jednáním a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.

Tímto prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými podmínkami mé účasti na akci/ semináři podrobně seznámil/a, jsou mi plně srozumitelné a svůj výslovný souhlas projevuji odesláním přihlášky.